Sökning: "marxism"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet marxism.

 1. 1. Frihetens rike : Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Författare :Arwid Lund; Eva Hemmungs Wirtén; Isto Huvila; Simon Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Romantik och marxism : estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius till och med 1921

  Författare :Thomas Henrikson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kuusinen; Otto Wille; 1881-1964; Diktonius; Elmer; 1896-1961;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Politics of Popular Identity: Understanding Recent Populist Movements in Sweden and the United States

  Författare :Dennis Westlind; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Political and administrative sciences; political parties; Ross Perot; New Democracy; United States; Sweden; Marxism; discourse analysis; post-structuralism; post-Marxism; Populism; political theory;

  Sammanfattning : While populism and populist politics have been the focus of a wide range of studies in the social sciences, few analyses of populist phenomena have moved beyond the level of simple description. This study has three immediate aims: to critique existing theories of populism, to develop a new, analytical view of populism, and apply this view comparatively to two cases. LÄS MER

 4. 4. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 5. 5. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical theory of society; Habermas; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; Sociology; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science; Sociologi; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This is a dissertation in social theoretical research. Its main subject is the critical social theory of the later Jürgen Habermas, that is, the social theory of Habermas which has broken with his earlier attempt to found social theory in an anthropology of knowledge and which instead - since the beginning of the seventies - takes its point of departure in the presuppositions of communicative action. LÄS MER