Sökning: "normalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet normalisering.

 1. 1. Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa-Helena Hedman; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. - Snälla du! Kan du sätta dig? om vägledning i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anna Rantala; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 3. 3. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden Univ

  Författare :Lars Lilja; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800?talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER

 4. 4. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul Horton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av det etablerade påståendet att maktrelationer har en central betydelse i skolmobbning fokuserar denna avhandling sambandet mellan skolmobbning och maktrelationer inom den Vietnamesiska grundskolan. Avhandlingen är baserad på omfattande etnografiska fältstudier i två grundskolor i den nordöstra Vietnamesiska hamnstaden Haiphong. LÄS MER

 5. 5. Normaliserade föräldrar en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lena Lind Palicki; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER