Sökning: "Svenska språket"

Visar resultat 6 - 10 av 201 avhandlingar innehållade orden Svenska språket.

 1. 6. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Hans Landqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; författningsspråk; juridisk diskurs; genreforskning; textlingvistik; svenska i Finland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER

 3. 8. Normaliserade föräldrar en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lena Lind Palicki; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 4. 9. Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Claes Ohlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pension savings; fund industry; domestication; text analysis; discourse analysis; genre analysis; Swedish; Swedish; Svenska språket Nordiska språk; Sweden;

  Sammanfattning : The social and political background for this study is the change in Sweden from a system of a collective pension scheme to a system that includes elements of individual responsibility and a higher personal involvement of Swedes in pension saving funds. This phenomenon has been conceptualized as domestication, a metaphor that serves as a unifying notion in this study. LÄS MER

 5. 10. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER