Sökning: "broschyrer"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet broschyrer.

 1. 1. Normaliserade föräldrar : en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 2. 2. Knowledge of periodontal disease before and after a mass media campaign targeting periodontitis

  Författare :Carina Mårtensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet var att utvärdera om en massmedia kampanj ökar kunskapen om diagnos, symptom och behandling av parodontit och att analysera kunskap i förhållande till sociala faktorer, användande av tandvård och uppfattning om oral hälsa. Kampanjen utarbetades av Svenska Parodontologiföreningen och genomfördes via tidningsartiklar, radio, TV program och broschyrer som kunde rekvireras av tandvårdskliniker. LÄS MER

 3. 3. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Författare :Anna Davidsson-Bremborg; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This dissertation has a dual purpose. Firstly to describe what funeral directors do and how they experience their work. Secondly to see if, and in that case how, funeral directors influence rites around the deceased, both official as well as more private rites. LÄS MER