Sökning: "Legal parenthood"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Legal parenthood.

 1. 1. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood Swedish Law in a Comparative Context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Jane Stoll; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civil Law; Civilrätt; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. LÄS MER

 2. 2. Challenges of transnational parenthood Exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Arvidsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Transnational surrogacy; Surrogacy; Assisted reproduction; Commissioning parents; Legal parenthood; Social workers; Exploitation; Surrogate; Motherhood; Kinship; Social constructionism; Reproductive Justice; Sweden; India; Assam; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Transnational surrogacy challenges traditional norms of parenthood, especially motherhood; additionally, it is viewed as the exploitation of poor women. The overall aim of this thesis was to shed light on the consequences of an unregulated situation on surrogacy in the Swedish and Indian contexts, and to give different perspectives on surrogacy and the surrogate. LÄS MER

 3. 3. Föräldraskap i rättslig belysning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Anna Singer; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Parenthood, from a legal perspective, has always been perceived as a rather unambiguous concept in Swedish legislation. It is the biological parent of a child who should be given legal status as parent and thereby also all the rights and duties of a parent. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (Parents at work. A gender-critical study on the position of parents of young children in labour law)

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Jenny Julén Votinius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; Gender studies; pregnancy; children; family friendly policies; parenthood; family life; employment; Swedish law; EC law; paid work; sex discrimination; equal treatment; gender; genusvetenskap; civilrätt; private law; EU-rätt; EU law; arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Utgångspunkten i avhandlingen är att arbetsrättens regler om föräldraskap, trots sitt tämligen starkt formulerade rättighetsskydd, i praktiken har en förhållandevis svag normativ position i arbetslivet och i arbetsrätten. LÄS MER

 5. 5. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Kutte Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; prostitution.; Wood; Anderson; Satz; Shalev; Dworkin; MacKinnon; Wertheimer; Holm; Okin; Mill; Locke; sexuality; custody; pregnancy; labour; exploitation; government; welfare; gender; rights; liberty; feminism; Baby M; IVF; insemination; market; altruism; adoption; parenthood; fatherhood; reproduction; motherhodd; surrogacy; surrogate motherhood; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen Det förbjudna mödraskapet argumenterar jag för att surrogatmödraskap bör tillåtas också i Sverige. Idag är metoden förbjuden. LÄS MER