Sökning: "Leila Brännström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leila Brännström.

  1. 1. Förrättsligande. En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning

    Detta är en avhandling från Bokbox förlag

    Författare :Leila Brännström; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law in the field of health care; patients’ rights; the legal position of the patient; Weber; Habermas; Foucault; conceptions of law; ethical and political approaches; legal approaches; judicial supremacy; regulation through legal norms; constitutional norms; Rancière; law and politics; emancipatory politics; political discourse; legal discourse; judicialization; juridification;

    Sammanfattning : The aim of the present doctoral thesis is to study and conceptualize juridification as a phenomenon. This aim comprises analyzing the theories through which juridification as an empirical development is interpreted. In this thesis juridification signifies displacements towards legal discourse. LÄS MER