Sökning: "Rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 191 avhandlingar innehållade ordet Rättsvetenskap.

 1. 1. Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005 : Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik. En kriminologisk analys

  Författare :Sven Granath; Jerzy Sarnecki; Kerstin Nordlöf; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juvenile delinquency; Juvenile Justice; Reactions to Youth Crime; Crime Policy; Net-Widening; Youth Violence; Lethal Violence; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : This thesis investigates changes in the justice system’s response to youth crime between 1980 and 2005. A central question is whether the legal system’s response as regards the choice of sanction and the official definition of offences has become harsher. LÄS MER

 2. 2. Svensk gruvrätt : En rättsvetenskaplig studie rörande förutsättningarna för utvinning av mineral

  Författare :Lars Bäckström; Jan Darpö; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law Jurisprudence; Gruvrätt; mineral; utvinning; koncession; tillståndsprövning; miljöprövning; Rättsvetenskap Juridik; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Swedish landowners Historically, Swedish landowners have been forced to accept that that their land is claimed for mining activities. This has been done on the basis of different laws and legal rules. The Minerals Act currently in force also entitles third parties to extract miner-als from other people's property. LÄS MER

 3. 3. Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem : En studie om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för bevarandet av biologisk mångfald vid jakt

  Författare :Anna Christiernsson; Charlotta Zetterberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law Jurisprudence; Rättsvetenskap Juridik; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Biological diversity, i.e., the variety of genes, species and ecosystems, is fundamental to all life on Earth. The conservation of biodiversity is consequently recognized both in national and international law as one of the prerequisites for achieving a sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker

  Författare :Henric Falkman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bankrätt; bankrörelse; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Den verksamhet som bedrivs av banker anses vara av särskilt stor betydelse för samhällslivet och dessutom förknippad med särskilda risker. Dessa risker tillsammans med det faktum att insättare och andra investerare normalt saknar möjlighet att inhämta och utvärdera information rörande riskegenskaperna hos bankernas tillgångar och skulder medför att banker är potentiellt instabila. LÄS MER

 5. 5. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning

  Författare :Ingrid Helmius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : This thesis investigates the legal authority to use power available to police in pursuing secret surveillance to detect and take legal measures against crimes. It analysis the regulations governing different methods of surveillance, and how they balance public and private interests in legislation as well as in its application. LÄS MER