Sökning: "Surrogacy"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Surrogacy.

 1. 1. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood Swedish Law in a Comparative Context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Jane Stoll; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civil Law; Civilrätt; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. LÄS MER

 2. 2. Challenges of transnational parenthood Exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Arvidsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Transnational surrogacy; Surrogacy; Assisted reproduction; Commissioning parents; Legal parenthood; Social workers; Exploitation; Surrogate; Motherhood; Kinship; Social constructionism; Reproductive Justice; Sweden; India; Assam; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Transnational surrogacy challenges traditional norms of parenthood, especially motherhood; additionally, it is viewed as the exploitation of poor women. The overall aim of this thesis was to shed light on the consequences of an unregulated situation on surrogacy in the Swedish and Indian contexts, and to give different perspectives on surrogacy and the surrogate. LÄS MER

 3. 3. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Kutte Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; prostitution.; Wood; Anderson; Satz; Shalev; Dworkin; MacKinnon; Wertheimer; Holm; Okin; Mill; Locke; sexuality; custody; pregnancy; labour; exploitation; government; welfare; gender; rights; liberty; feminism; Baby M; IVF; insemination; market; altruism; adoption; parenthood; fatherhood; reproduction; motherhodd; surrogacy; surrogate motherhood; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen Det förbjudna mödraskapet argumenterar jag för att surrogatmödraskap bör tillåtas också i Sverige. Idag är metoden förbjuden. LÄS MER