Sökning: "Iscensättning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet Iscensättning.

 1. 1. Rättens iscensättning : rum, framträdanden, gränser

  Författare :Erik Mattsson; Willmar Sauter; Leif Dahlberg; Dirk Gindt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; performance; power; theatre; ritual; space; trial; law; kulturella iscensättningar; makt; teater; ritual; rum; tingsrätt; rättegång; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : This dissertation studies legal practice and representation from the perspective of Theatre- and Performance Studies. It aims to describe and analyse the theatrical, ritualistic and spatial aspects of law, its practices, representations and buildings. More specifically, the dissertation explores the trial as a performance. LÄS MER

 2. 2. Iscensätta barnperspektiv : Före, under och efter Barnahusbesök

  Författare :Maria Kläfverud; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnahus; barnperspektiv; barn som brottsoffer; trygghetspersoner; iscensättning; förflyttning mellan roller; Barnahus; child perspective; children as crime victims; support persons trygghetspersoner ; staging; micro role transitions;

  Sammanfattning : Barnahus in Sweden exist to improve investigations and the collaboration between public agencies when children are suspected being victims of physical and/or sexual abuse. Barnahus are multi-agency collaborations that bring together local authority child welfare services, the police, public prosecutors, paediatric medicine, forensic medicine, and child- and adolescent psychiatry in a child-friendly setting. LÄS MER

 3. 3. ”Liksom ett annat uppdrag” : iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik

  Författare :Anna-Karin Kuuse; Monica Lindgren; Eva Skåreus; Eva Saether; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music education; school; social justice; music sociology; social constructionism; musical agency; affective discursive practice; educational work; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify, describe, and problematize constructions of social justice in Swedish music education. The thesis has an ethnographic design, and presents four empirical studies. LÄS MER

 4. 4. Värdegrundsarbete i bildundervisning : en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år

  Författare :Hanna Ahrenby; Per-Olof Erixon; Stina Wikberg; Kristina Hansson; Eva Hultin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art education; fundamental values; citizenship education; democratic education; policy enactment; policy context; performativity; bildundervisning; skolans värdegrund; demokratiuppdrag; policystudie; undervisningskontext; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to describe and discuss preconditions for the enactment and the construction of fundamental values in art education in secondary school. The study is based on ethnographic methods, including classroom observations, video recordings and interviews with art teachers and pupils. LÄS MER

 5. 5. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande : En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

  Författare :Rebecka Florin Sädbom; Ulla Runesson; Martin Kristiansson; Cristina Robertson; Mikael Alexandersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managing by objectives; life-world hermeneutics; dialogue; learning study; object of learning; social studies;

  Sammanfattning : Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå förutbestämda kunskapsmål. LÄS MER