Sökning: "Community"

Visar resultat 1 - 5 av 3236 avhandlingar innehållade ordet Community.

 1. 1. Code begets community : On social and technical aspects of managing a virtual community

  Författare :Daniel Pargman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mud; community; virtual community; virtual environments; adventure muds game; hobby; hackers; open source; software engineering; Virtuell verklighet; MUD; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : What is reality beyond the hype of virtual communities on the Internet? This Ph. D. thesis is based on three and a half years of studies in a Swedish-speaking adventure mud - a text-based virtual reality system. The focus is not primarily on the players, but on the administrators and on the work to make this virtual community work. LÄS MER

 2. 2. Incalculable Community

  Författare :Jonna Pettersson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community; Sameness; Citizenship; Democracy; Space; Continental philosophy;

  Sammanfattning : This thesis argues that the Western thinking of political community has assumed the community to require a unity or unifying principle that serves as delineation. It suggests that sameness, reflected in history, space, language, or reason, has been assumed as the condition of possibility of the political community. LÄS MER

 3. 3. Working with community : exploring community empowerment to support non-communicable disease prevention in a middle-incom country

  Författare :Fatwa Sari Tetra Dewi; Lars Weinehall; Hans Stenlund; Ann Öhman; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NCD; cardiovascular disease; community intervention; prevention; community empowerment; middle-incom countries; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Non communicable diseases (NCD) are recognized as a major burden of human health globally, especially in low and middle-income countries including Indonesia. This thesis addresses a community intervention program utilizing a community empowerment approach to study whether this is a reasonable strategy to control NCD. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 5. 5. Creating a sense of community : Experiences from a Swedish web chat

  Författare :Malin Sveningsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; web chat; community; virtual community; social world; computer-mediated communication; social interaction; kommunikationssociologi; chatt; informationsteknik; IT; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The Internet has opened up a wide range of new ways of socializing with other individuals. This is an explorative study, where the ultimate purpose can be described as to find out what web chat as activity is about. LÄS MER