Sökning: "pluralism"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet pluralism.

 1. 1. På väg mot pluralism : Elever i situerade samtal kring hållbar utveckling

  Författare :Iann Lundegård; Per-Olof Wickman; Karsten Schnack; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education for sustainable development; conflicts of interest; action; competence; values; identity; pluralism; democracy; pragmatism; Dewey; Rorty; Wittgenstein; contingency; transaction; practical epistemology; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This dissertation highlights and discusses some essential aspects of young people’s meaning-making deliberations on future issues and sustainable development. In the first two of four articles, recurring components of the discussion that appear to be important for its progression are both identifi ed and illustrated. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 3. 3. Religion, rock och pluralism : En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Författare :Andreas Häger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER

 4. 4. Pluralism and unity in education : on education for democratic citizenship and personal autonomy in a pluralist society

  Författare :Joachim Rosenquist; Tomas Englund; Klas Roth; Walter Feinberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pluralism; democratic education; citizenship education; children s rights; autonomy-promotion; school choice; deliberative democracy; political philosophy; educational philosophy; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overarching theme of this thesis concerns the possibility of balancing the values of unity and pluralism in education in developed nation states characterized by an increasing pluralism when it comes to the beliefs and values of its citizens. The author suggests that democracy has a normative basis in the principle of reciprocity which can be supported in an overlapping consensus by reasonable persons who differ in their moral, religious and philosophical beliefs. LÄS MER

 5. 5. A pluralist state? : civil society organizations’ access to the Swedish policy process 1964-2009

  Författare :Erik Lundberg; Erik Amnå; Thomas Sedelius; Pia Brundin; Göran Sundström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; access; interest representation; civil society; neo-corporatism; pluralism; political opportunity structures; policy network; resource exchange; consultations; governmental commissions; remiss procedure; Sweden; Political Science; Statskunskap; Access; Interest representation; Civil society; Neo-corporatism; Pluralism; Political opportunity structures; Policy network; Resource exchange; Consultations; Governmental commissions; Remiss procedure;

  Sammanfattning : Including civil society organizations in the policy process is a distinctive trait of democratic governance. But, while being highly valuable from a democratic point of view, not all civil society organizations are represented in the policy process. LÄS MER