Sökning: "pluralism"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade ordet pluralism.

 1. 1. På väg mot pluralism : Elever i situerade samtal kring hållbar utveckling

  Författare :Iann Lundegård; Per-Olof Wickman; Karsten Schnack; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education for sustainable development; conflicts of interest; action; competence; values; identity; pluralism; democracy; pragmatism; Dewey; Rorty; Wittgenstein; contingency; transaction; practical epistemology; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This dissertation highlights and discusses some essential aspects of young people’s meaning-making deliberations on future issues and sustainable development. In the first two of four articles, recurring components of the discussion that appear to be important for its progression are both identifi ed and illustrated. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 3. 3. Religion, rock och pluralism : En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Författare :Andreas Häger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER

 4. 4. Pluralism and unity in education : on education for democratic citizenship and personal autonomy in a pluralist society

  Författare :Joachim Rosenquist; Tomas Englund; Klas Roth; Walter Feinberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pluralism; democratic education; citizenship education; children s rights; autonomy-promotion; school choice; deliberative democracy; political philosophy; educational philosophy; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overarching theme of this thesis concerns the possibility of balancing the values of unity and pluralism in education in developed nation states characterized by an increasing pluralism when it comes to the beliefs and values of its citizens. The author suggests that democracy has a normative basis in the principle of reciprocity which can be supported in an overlapping consensus by reasonable persons who differ in their moral, religious and philosophical beliefs. LÄS MER

 5. 5. The United Nations Reformed : Responsibility, Protection and the Standing of States

  Författare :Peter Håkansson; Ronnie Hjorth; Per Jansson; Johan Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The United Nations; the responsibility to protect; protection of civilians; pluralism; anti-pluralism; standard of civilization; human rights; democracy; Förenta Nationerna; skyldighet att skydda; skydd av civila; pluralism; anti-pluralism; civilisationsstandard; mänskliga rättigheter; demokrati; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study is about reform of the United Nations. The study does not address reform proposals that set out to change the organizational structure of the UN, but focuses on initiatives that affect the normative basis of the international society that the United Nations and the UN Charter enable and sustain. LÄS MER