Insikt och närvaro : Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

Sammanfattning: Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. Meditation har kommit att framställas som själva hjärtat i buddhistiska traditioner, och som det element som kan isoleras och tas ur sitt religiösa sammanhang för att sedan läras ut i en sekulär inramning. Därigenom har meditation kommit att bli det enskilt viktigaste bidraget från buddhistiska traditioner till de nya former av andlighet och religiositet som den svenska majoritetsbefolkningen kommer i kontakt med. Praktiken återfinns även i de terapiformer som numera erbjuds inom svensk sjukvård, där mindfulness-baserade terapier snabbt har ökat i popularitet de senaste åren. Syftet med avhandlingen Insikt och närvaro är att undersöka på vilket sätt en religiös tradition förändras när den överförs till en ny kontext; hur den emottas och införlivas i sin nya kontext samt hur enskilda individer i Sverige uppfattar och använder sig av denna tradition. Det görs genom att belysa utvecklingen av insiktsmeditation, vipassana, som också är känt som satipatthana. I fokus står det meditativa arvet från den burmesiske lekmannaläraren U Ba Khin, en meditationsmetod som har blivit globaliserad framför allt genom hans indiske elev S. N. Goenka. Denna specifika burmesiska meditationsmetod kan även spåras i flera av de sekulära mindfulnessbaserade terapier som används i terapeutiska och medicinska sammanhang. Förutom att bidra till förståelsen av och för nya buddhistiska rörelseer, buddhistisk meditation och religionsbyten i det nutida svenska samhället, vill studien medverka till en fördjupad kritisk diskussion kring mindfulness. Som sådan kan den även tjäna som reflektionsunderlag för psykologer och andra som är verksamma inom den medicinska sektorn där mindfulness börjat introducerats inom svensk sjukvård.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.