Sökning: "Gunilla Molloy"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Gunilla Molloy.

 1. 1. Läraren, litteraturen, eleven : en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet

  Författare :Gunilla Molloy; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Textuell makt : Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Författare :Pia Anderson; Gunilla Molloy; Anna Vogel; Maj Asplund Carlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; textual power; positioning; envisionment building; appraisal; attitude; engagement; critical literacy; new literacy; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Rätt betyg för vem? : Betygsättning som institutionaliserad praktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Gunilla Molloy; Peter Strandbrink; Jan Carle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Language education; grading; school policy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : Betyg har haft ett stort utrymme i den skolpolitiska debatten. Framförallt har betygens bristande likvärdighet debatterats. Problemet har huvudsakligen konstruerats som lärares bristande professionalism. LÄS MER

 4. 4. Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan  - innehåll och begränsningar

  Författare :Eva Nilson; Gunilla Molloy; Håkan Åbrink; Viveka Adelswärd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; identity construction; narrative analyses; power knowledge; reflexivity; discourse analyses; late modernity; intertextuality; identitetskonstruktion; narrativ analys; makt vetande; reflexivitet; diskursanalys; senmodernitet; intertextualitet; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how self presentations and reflexive writing work as displaying identity in the school context. In the curriculum from 1994 and the current curriculum (GY11) for the Swedish upper secondary school, identity making is central in how the subject Swedish  is defined. LÄS MER

 5. 5. Skrivbedömning och validitet : Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet

  Författare :Gustaf Skar; Gunilla Molloy; Kjell Lars Berge; Gudrun Erickson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; writing instruction; writing assessment; validity; assessment use argument; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual teacher. LÄS MER