Sökning: "svenska och invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden svenska och invandrare.

 1. 1. Migration, Stress and Mental Ill Health : Post-migration Factors and Experiences in the Swedish Context

  Författare :Petter Tinghög; Lennart Nordenfelt; John Carstensen; Thomas Hemmingsson; Matti Similä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; Risk factors; Stress; WHO Wellbeing Index; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; risk factors; stress; WHO Wellbeing Index; invandrare; psykisk hälsa; migration; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This predominantly empirical dissertation deals with how socio-economic living conditions and immigrant-specific factors can be linked to immigrants’ mental ill health. It is also explored how cultural representations can affect stress and whether mental ill health is expressed differently among immigrants from Iraq and Iran than among individuals of Nordic origin. LÄS MER

 2. 2. Svenska för invandrarskap? : Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Författare :Jenny Rosén; Diana Mulinari; Sangeeta Bagga-Gupta; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; ´Swedish for immigrants; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 3. 3. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Författare :Monica Axelsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Demokrati på köpet? : Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010

  Författare :Niklas Hill; Petros Gougoulakis; von Essen Johan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; associations; book history; civil society; democracy; handbooks; history; history of education; bokhistoria; folkbildning; folkrörelser; föreningar; civilsamhälle; demokrati; handböcker; utbildningshistoria; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur demokrati konstrueras och förmedlas i svenska föreningshandböcker under perioden 1949–2010. Civilsamhället beskrivs ofta som en demokratiskola. Denna uppfattning är emellertid omdiskuterad inom forskningen. LÄS MER

 5. 5. Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

  Författare :Annika Norlund Shaswar; Lars-Erik Edlund; Ann-Catrine Edlund; Rita Hvistendahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish tuition for immigrants; literacy event; literacy practice; New Literacy Studies; sociotextual domain; ethnography; learning; identification; identities; Kurdish; svenska för invandrare; skrifthändelse; skriftpraktik; New Literacy Studies; sociotextuell domän; etnografisk metod; lärande; identifikation; identiteter; kurdiska; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the literacy practices in literacy history, in everyday life and in Swedish tuition for immigrants (sfi) of five Kurdish adults. The study analyses connections and dividing lines between literacy practices of the sociotextual domains of everyday life and literacy practices of the sociotextual domain of sfi. LÄS MER