Sökning: "svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade orden svenska språket.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Drawing Science : Visual Content Formation in Young Students’ Multimodal Science Compositions

  Författare :Elin Westlund; Charlotte Engblom; Caroline Liberg; Anna-Malin Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; content representation; early school years; science education; multimodal text-making; visual literacy; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores visual formation of science content in young students’ multimodal text-image compositions. In doing so, it also contributes a metalanguage for visual meaning-making about science content in the early school years. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska

  Författare :Antti Ylikiiskilä; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Svenska språket; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Syntax som social resurs : En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal

  Författare :Gustav Bockgård; Mats Thelander; Per Linell; Jan Anward; Lars-Gunnar Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; joint production; co-construction; anticipatory completion; appendor question; interactional linguistics; conversation analysis; grammar; constructional schema; interaction; Swedish; Svenska; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : One prerequisite in order for conversation to take place is cooperation between the participants. In other words, each person must adjust his or her behavior according to the actions of the other participants. One method that the speakers use in interaction is the co-construction of syntactic units. LÄS MER

 5. 5. Normaliserade föräldrar : en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER