Sökning: "reasonable care"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden reasonable care.

 1. 1. Women's call for caring care perspectives of Chinese women with gestational diabetes mellitus about beliefs, self-care behavior, quality of care and lived experience

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Li Ge; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes; Beliefs; Behavior; Care; Lived experience; China; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore the perspectives of Chinese women with gestational diabetes mellitus (GDM) focused on their beliefs about health and illness and self-care behavior, the quality of care in China, and their lived experience.                      All the studies were conducted with qualitative methodology using individual interviews. LÄS MER

 2. 2. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. LÄS MER

 3. 3. Ethical considerations in psychiatric inpatient care The ethical landscape in everyday practice as described by staff

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Veikko Pelto-Piri; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Staff; psychiatric care; diary method; qualitative content analysis; ethical issues; decision making; coercive care; adolescent; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : This thesis focuses mainly on the general ethical considerations of staff and not pre-defined specific ethical problems or dilemmas. The aims of this thesis were: first, to map ethical considerations as described by staff members in their everyday work in child and adolescent psychiatry as well as in adult psychiatry; second, from a normative ethical perspective, examine encounters between staff and patients; and third, to describe staff justification for decisions on coercive care in child and adolescent psychiatry. LÄS MER

 4. 4. Konkurrerande culpakriterier

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Christian Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of law; theory of law; legitimacy; pluralism; indeterminacy; coherence; economics; ethics; philosophy; Popper; legal theory; reasonable care; Learned Hand s rule; due care; negligence; law; tort law; rättsfilosofi; rättsteori; culpa; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. LÄS MER

 5. 5. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer attityder, processer, innebörder

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anita Nilsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER