Sökning: "Popper"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Popper.

 1. 1. Konkurrerande culpakriterier

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Christian Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of law; theory of law; legitimacy; pluralism; indeterminacy; coherence; economics; ethics; philosophy; Popper; legal theory; reasonable care; Learned Hand s rule; due care; negligence; law; tort law; rättsfilosofi; rättsteori; culpa; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. LÄS MER

 2. 2. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 3. 3. Segrarnas historia : Makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939-53

  Detta är en avhandling från Bokförlaget H:ström - Text & Kultur

  Författare :Andrus Ers; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Herbert Tingsten; Philosophy of History; Second World War; Cold War; Ideas of 1789; Enlightenment; The End of History; Liberalism; G. W. F. Hegel; Karl Marx; Arnold Toynbee; Karl Popper; Francis Fukuyama; Bertrand Russell; Ingemar Hedenius; Alf Ahlberg; Reinhart Koselleck; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : In this dissertation, The History of the Victors, the question of how history is used to create meaning, provide orientation in the present and indicate desirable alternative actions for the future is examined. Using a number of Swedish examples from the years 1939 to 1953, the dissertation investigates how history is used for moral, political and existential aims, with focus given to the Swedish political scientist and writer Hebert Tingsten (1896-1973). LÄS MER

 4. 4. Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Bengt Liliequist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Thought style; thought collective; passive and active associations; incommensur-ability; mutability of knowledge; transitive and intransitive dimensions of knowledge; reality; comparative epistemology; constructivism; the Strong Programme; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The focus of this study is the opposition of Ludwik Fleck to the logical positivism. The main interest focuses on the mutability of knowledge and the inherent problems of incommensura-bility, as well as on Fleck´s notion of reality. LÄS MER

 5. 5. Electronic Healthcare Ontologies Philosophy, the real world and IT structures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Berzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; medical informatics; ontology; terminology; critical realism; immanent realism; Filosofi; medicinsk informatik; ontologi; terminologi; kritisk realism; immanent realism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The thesis investigates how the notion of ‘ontology’ has been used in the field of medical informatics and knowledge representation. Partly to investigate what an ‘ontology’ can be said to represent and what requirements we can have on a good ‘ontology’. LÄS MER