Sökning: "Daniel Agardh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Agardh.

  1. 1. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

    Detta är en avhandling från Paediatric Endocrinology Research Group

    Författare :Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. LÄS MER