Sökning: "learning in everyday life and work"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden learning in everyday life and work.

 1. 1. Lärande i arbetslivets övergångar

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 2. 2. Digital Work : Coping with Contradictions in Changing Healthcare

  Författare :Helena Vallo Hult; Martin Gellerstedt; Katriina Byström; Tina Blegind Jensen; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital work; Information Systems; physicians; professionalism; workplace learning; flipped healthcare.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Digital work is bringing significant change to all professions, as established work settings are replaced by remote work and digital teamwork and collaboration. Contradictions arise when work is no longer bounded in time or space and personal and professional life merge. This raises several issues. LÄS MER

 3. 3. Varieties of Supernatural Experience : the Case of High-Functioning Autism

  Författare :Ingela Visuri; Pehr Granqvist; David Thurfjell; Olov Dahlin; Andreas Roepstorff; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Innovative Learning; Innovativt lärande; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : It is argued in the cognitive science of religion (CSR) that the empathic ability to ‘mindread’ others underpins  the experience of supernatural communication with gods, ghosts, and spirits. As autism is characterized by mentalizing difficulties, CSR scholars have expected autistic individuals would find supernatural agency incomprehensible. LÄS MER

 4. 4. Ett medialt museum : lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Författare :Petra Werner; Jakob Staberg; Anders Burman; Katarina Elam; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 5. 5. Var dags lärande : Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER