Sökning: "Charlotta Seiler Brylla"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Charlotta Seiler Brylla.

 1. 1. Pädagogische Bildtexte : Kontrastive Analysen von Bild-Text-Beziehungen in deutschen und schwedischen Geschichtslehrbüchern

  Författare :Barbara Wallsten; Charlotta Seiler Brylla; Anders Björkvall; Staffan Selander; Jörg Kilian; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; linguistic textbook research; multimodality; social semiotics; systemic-functional grammar; comparative discourse analysis; grammatical metaphor; history textbooks; uses of history; recontextualization; German; tyska;

  Sammanfattning : The thesis examines captions in history textbooks. Captions can be described as short texts connected to images. They have a complex function involving highlighting information, and can be comments, interpretations or questions directly addressing the reader in terms of their nature. LÄS MER

 2. 2. Legitimerade föräldraskap 1870–2010 : En diskurshistorisk undersökning

  Författare :Gustav Westberg; Anders Björkvall; Cecilia Falk; Charlotta Seiler Brylla; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; legitimation; discourse-historical analysis; discourse analysis; interdiscursivity; subject position; social semiotics; parenthood; legitimering; diskurshistoria; diskursanalys; subjektsposition; sociosemiotik; social praktik; föräldraskap; föräldraskapshistoria; moderskap; faderskap; nordiska språk; Scandinavian Languages; Legitimation; Legitimering; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to historize discourses of parenthood by analyzing how they are negotiated and legitimized in Swedish non-literary and wide spread texts published in the 1870s, 1940s and 2010s. The analyzed corpus consists of the following: family and women’s movement magazines from the 1870s; a public counseling brochure and weekly magazines from the 1940s; blog texts; online health counseling; parent magazines; and public welfare information from the 2010s. LÄS MER

 3. 3. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER