Sökning: "educational composition"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden educational composition.

 1. 1. ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

  Författare :Frans Hagerman; Cecilia K. Hultberg; Anders Tykesson; Karin Johansson; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision; högre musikutbildning; musikalisk komposition; musiknotation; problemlösning; stöttning; återkoppling; revidering; higher music education; words: higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision;

  Sammanfattning : “Doing gives birth to ideas”. From ideas to composition: a study of composition processes in higher music education. Recent technological developments have challenged the historical methods of composing music for acoustical instruments using traditional scores. LÄS MER

 2. 2. Musik som livsstil och vetenskap : Studerandes möte med universitetsämnet musikvetenskap

  Författare :Roland Forsberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; musicology; the humanities; educational planning; recruitment; educational process; follow-up study; education learning; public interest; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to elucidate young people's encounter with a subject within the field of art, music and drama - here musicology. Central issues touch upon recruitment, study motives, the students' conception of the subject, education, and a retrospective view on how the knowledge is evaluated and used. LÄS MER

 3. 3. Children's Vocabulary Development : The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills

  Författare :Christine Cox Eriksson; Eva Berglund; Ulla Sundberg; Ulla Ek; Susan Ellis Weismer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child language; vocabulary development; parent-child interaction; parental input; vocabulary composition; CDI; SECDI; CLAN; grammar; lexical-grammar relationships; communicative gestures; Sweden; specialpedagogik; Special Education; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the early vocabulary development of a sample of Swedish children in relation to parental input and early communicative skills. Three studies are situated in an overall description of early language development in children. LÄS MER

 4. 4. Synsätt, teman och strategier : några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

  Författare :Lena Granstedt; Åsa Bergenheim; Anna Larsson; Pirjo Lahdenperä; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural issues; teachers; reflective talks; pupils with a non-Swedish background; interpretative repertoires; parents with a non-Swedish background; majority perspectives; minority perspectives; culture; ethnicity; mångkultur; lärare; reflektiva samtal; elever med utländsk bakgrund; tolkningsrepertoarer; föräldrar med utländsk bakgrund; majoritetsperspektiv; minoritetsperspektiv; kultur; etnicitet; Educational work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which teachers talk about multicultural issues at school. Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers in two different schools on issues and situations taken from their own everyday experience. LÄS MER

 5. 5. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; uppsatsskrivande; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER