Sökning: "educational composition"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden educational composition.

 1. 1. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Annette Johnsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority; cultural background; sex; ethnicity; gender; age; socio-economic; dialogicity; web based; computer based; CMC; net based; asynchronous; CSCL; teacher education; power structures; dialogues; Group work; team work; symbolic capital; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; group work;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to investigate the interaction processes that occur in group dialogues when teacher students work in small groups, using net based asynchronous dialogues to solve a problem in the area of environmental sustainability. More specifically, the interest is to determine whether students’ net based dialogues give rise to patterns of dominance/subordination similar to those observed in face-to-face situations. LÄS MER

 2. 2. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 3. 3. Licence to drive the importance of reliability for the validity of the Swedish driving licence test

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of applied educational science, Educational measurement, Umeå university

  Författare :Susanne Alger; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Driving licence tests; driver s licence; driving test; theory test; licensing test; interrater reliability; classification consistency; examiner agreement; classification accuracy; förarprov; körprov; kunskapsprov; reliabilitet; validitet; bedömare; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Sammanfattning : Background: The Swedish driving licence test is a criterion-referenced test resulting in a pass or fail. It currently consists of two parts - a theory test with 65 multiple-choice items and a practical driving test where at least 25 minutes are spent driving in traffic. LÄS MER

 4. 4. Musik som livsstil och vetenskap : Studerandes möte med universitetsämnet musikvetenskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Roland Forsberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; musicology; the humanities; educational planning; recruitment; educational process; follow-up study; education learning; public interest; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to elucidate young people's encounter with a subject within the field of art, music and drama - here musicology. Central issues touch upon recruitment, study motives, the students' conception of the subject, education, and a retrospective view on how the knowledge is evaluated and used. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Denna studie är en undersökning av barns musikskapande med synthesizer och dator. I studien deltog nio barn i åttaårsåldern. Musik utgör en viktig del i barns och ungdomars vardag och den stora exponering för musik som sker i vårt samhälle innebär att ingen är någon musikalisk nybörjare. LÄS MER