Sökning: "systemic-functional grammar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden systemic-functional grammar.

 1. 1. Det-konstruktioner i bruk. En systemisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska

  Författare :Kajsa Thyberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; non-referential det; det-constructions; impersonal constructions; existential constructions; Swedish language; systemic-functional grammar; modal assessment; modality; semantics; modalitet språkvetenskap ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map out functions of modern Swedish det-constructions, i.e. LÄS MER

 2. 2. Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal

  Författare :Fredrik Hansson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; the teaching and learning of Swedish; metalanguage; metalinguistic knowledge; learning conversation; group discussions; conversation analysis; systemic functional grammar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the use of metalanguage and its relation to learning outcome in group discussions. Metalanguage is defined as a language about language, a way to talk about the features of a language using a specific vocabulary with great precision. LÄS MER

 3. 3. Topsar och cellmembran : Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet

  Författare :Alma Jahic Pettersson; Carl-Johan A. Rundgren; Lena Tibell; Ragnhild Löfgren; Nicklas Gericke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social semiotic; Metaphors; Everyday expressions; Systemic functional grammar; Organizational levels; Biology; Chemistry; Multimodality; Socialsemiotik; Metaforer; Vardagsuttryck; Systemisk funktionell grammatik; Organisationsnivåer; Biologi; Kemi; Multimodalitet;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras mellanstadieelevers meningsskapande kring näringsupptag. Avhandlingens artiklar baseras på två datainsamlingar. I den första studeras skriftliga svar på ett nationellt prov i biologi. I den andra studeras klassrumsundervisning i två skolor med en animation om näringsupptag som kontext. LÄS MER

 4. 4. Berättelser med sanningsanspråk : Språklig och multimodal argumentation i huvudförhandling och dom

  Författare :Joacim Lindh; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Monica Burman; Hanna-Sofia Rehnberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; critical discourse analysis; legitimation; district court; systemic-functional grammar; multimodality; social semiotics; technological influence; interrogation; legal narratives; recontextualisation; social practices; influential relations; Kritisk diskursanalys; legitimering; tingsrätt; systemisk-funktionell grammatik; multimodalitet; socialsemiotik; förhör; teknik; berättelser; rekontextualisering; social praktik; påverkansrelationer; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : The pupose is to study stories about crime, mythopoesis, via the modalities of speech, text and image and to problematise movements of texts that originate in other contexts and institutions. The study examines how and why rhetorical strategies are used to legitimise and delegitimise the content of speeches, texts and images in trials and how relations of influence occur between plaintiffs and defendants in written judgements. LÄS MER

 5. 5. Pädagogische Bildtexte : Kontrastive Analysen von Bild-Text-Beziehungen in deutschen und schwedischen Geschichtslehrbüchern

  Författare :Barbara Wallsten; Charlotta Seiler Brylla; Anders Björkvall; Staffan Selander; Jörg Kilian; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; linguistic textbook research; multimodality; social semiotics; systemic-functional grammar; comparative discourse analysis; grammatical metaphor; history textbooks; uses of history; recontextualization; German; tyska;

  Sammanfattning : The thesis examines captions in history textbooks. Captions can be described as short texts connected to images. They have a complex function involving highlighting information, and can be comments, interpretations or questions directly addressing the reader in terms of their nature. LÄS MER