Sökning: "attityd skolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden attityd skolan.

 1. 1. Training measures and technologies for air contaminant risks

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Karl Gummesson; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö; Attityd; Motivation; Utbildning; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : AbstractAs air contaminants continue to pose a problem in organizations, more studies are needed to identify and reduce employees’ exposure to air contaminants. Limited research proposes methods for managing air contaminants, especially with focus on reducing exposure by improving safety behavior, safety knowledge, safety attitudes and safety motivation among employees in the workplace, by, for instance, using safety training. LÄS MER

 2. 2. Social capital in healthcare A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Strömgren; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 3. 3. Attityder till naturvetenskap Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Lena Adolfsson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER