Sökning: "Copenhagen"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet Copenhagen.

 1. 1. Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen

  Författare :Sian ANTHONY; begravning och social identitet Gravarkeologiska forskargruppen – Död; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Burial customs; Cemetery; Cremation; Copenhagen; Denmark; Death; Excavation; Gravediggers; Materiality; Modernity; 19th and 20th century;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the encounter between the dead and the living within 19th and 20th century landscape cemeteries. It shows how the relationship unfolds through the materiality and practices occurring within them. LÄS MER

 2. 2. I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious : Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area : A Focus Group Study

  Författare :Ina Rosen; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; focus groups; theory; privatization; society.; Copenhagen; Denmark; methodology; sociology; anthropology; belief; religion;

  Sammanfattning : This book is a contribution to the discussion about religion in contemporary Western society, characterized by the privatization of religion. The concept religion is not easily operational and does not carry meaning or implications that remain valid or consistent over time. It must be re-substantiated in order to remain descriptive and operational. LÄS MER

 3. 3. Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

  Författare :Martin Emanuel; Arne Kaijser; Mikael Hård; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bicycle traffic; bicycle planning; city traffic regime; Copenhagen; Denmark; history; history of technology; ideology; materialised interpretation; representation; Stockholm; Sweden; traffic engineering; traffic planning; traffic policy; 20th century; urban history; urban planning; 1900-talet; cykeltrafik; cykelplanering; Danmark; ideologi; Köpenhamn; materialiserad tolkning; representation; stadshistoria; stadsplanering; stadstrafikregim; Stockholm; Sverige; teknikhistoria; trafikteknik; trafikplanering; trafikpolitik;

  Sammanfattning : The modal share of bicycle traffic in Stockholm increased from 20 per cent to over 30 per cent during the 1930s, and reached staggering levels during World War Two – peaking at over 70 per cent. Soon after the war, however, the share declined rapidly. LÄS MER

 4. 4. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER

 5. 5. Understanding the preconditions for revitalizing bicycle transport in Beijing, with a reference study from Copenhagen

  Författare :Chunli Zhao; University of Copenhagen; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Rapid urbanization and the growth in the number of motorized vehicles has dramatically marginalized cycling in Chinese cities since the end of the 1990s. The deterioration in air quality and the urban environment is severely challenging urban livability and public health. LÄS MER