Sökning: "trafikplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet trafikplanering.

 1. 1. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 2. 2. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 3. 3. Resvanor i svenska städer: en GIS-metod för analys av de nationella resvaneundersökningarna i fritt valda områden

  Författare :Jan Bjurström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Resvanor; Sverige; Trafikplanering; GIS; Persontransporter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Trafikslag på undantag : Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

  Författare :Martin Emanuel; Arne Kaijser; Mikael Hård; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bicycle traffic; bicycle planning; city traffic regime; Copenhagen; Denmark; history; history of technology; ideology; materialised interpretation; representation; Stockholm; Sweden; traffic engineering; traffic planning; traffic policy; 20th century; urban history; urban planning; 1900-talet; cykeltrafik; cykelplanering; Danmark; ideologi; Köpenhamn; materialiserad tolkning; representation; stadshistoria; stadsplanering; stadstrafikregim; Stockholm; Sverige; teknikhistoria; trafikteknik; trafikplanering; trafikpolitik;

  Sammanfattning : The modal share of bicycle traffic in Stockholm increased from 20 per cent to over 30 per cent during the 1930s, and reached staggering levels during World War Two – peaking at over 70 per cent. Soon after the war, however, the share declined rapidly. LÄS MER

 5. 5. Framtidens trafiksystem? : Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor

  Författare :Karolina Isaksson; Johan Hedrén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; Samhällsplanering; Kommunikationer; Transporter; Dennispaketet; Trafikpolitik Stockholm; Makt; Trafikplanering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The traffic- and environmental situation in Stockholm has for several decades been a constant source of controversy and debate. During the 1990's, the main focus of these discussions was directed at the Dennis-package (Dennispaketet). LÄS MER