Sökning: "Samnyttjande"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Samnyttjande.

  1. 1. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

    Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

    Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER