Sökning: "stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet stadsutveckling.

 1. 1. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 2. 2. Periferins micrópolis - genus, rum och fattigdom i Costa Rica

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Karin Grundström; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; stadsdel; arkitektur; appropriation; Costa Rica; fattigdom; genderisering; genus; kvinnor; micrópolis; periferi; planering; plats; rumsliga praktiker; rum; slum; stadsutveckling; urbanisering; vardagsliv;

  Sammanfattning : I urbaniseringens fotspår materialiseras fattigdomen i slum, kåkstäder och favelas i städer värl-den över. Trots millenniemålen om att minska antalet invånare som lever i slum, visar statistik från FN-Habitat att urbaniseringstakten ökar och att städernas fattiga idag utgör en fjärdedel av världens stadsinvånare. LÄS MER

 3. 3. Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll : En komparativ stadsgeografisk studie

  Detta är en avhandling från Kommunikationsforskningsberedningen

  Författare :Karin Book; Lena Eskilsson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markanvändning; utvecklingskontroll; stadsutveckling; bebyggelse; transport;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. LÄS MER

 4. 4. En stad i världsklass – hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jon Loit; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; segregation; urban planning; Vision Järva 2030; Stockholm Royal Seaport; transformative planning; brownfield development; neoliberal planning; sustainable development; diversity; the just city; identity; lifestyle; Stockholm; Järvalyftet; Norra Djurgårdsstaden; stadsplanering; förändringsplanering; stadsutveckling; segregation; nyliberal planering; nyliberal urbanisering; hållbar utveckling; mångfald; den goda staden; den rättvisa staden; identitet; livsstil; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The city is characterised by unequal living conditions and inequities. Residential segregation – in the sense that people with different socio-economic resources and of various ethnicities live separately from one another – is a major cause of urban inequities. LÄS MER

 5. 5. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER