Sökning: "Peter Parker"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Parker.

  1. 1. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER