Sökning: "Annika Vänje"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Vänje.

  1. 1. Knäcka koderna praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Annika Vänje; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

    Sammanfattning : Avhandlingens grundläggande utgångspunkt är att utifrån ett könsteoretiskt perspektiv utforska och initiera förändringsprocesser. I den aktuella fallstudien har könsskapande processer kring formella och informella strukturer i organisationen varit i fokus. LÄS MER