Sökning: "klassrum design"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden klassrum design.

 1. 1. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 2. 2. Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

  Författare :Lisa Molin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; kritiskt digitalt textarbete; critical digital literacy; digitala och multimodala texter; lärande; klassrum; digitalisering; critical digital literacy work; digital-multimodal texts; learning; classrooms; digital technologies;

  Sammanfattning : Increasingly sophisticated technologies are expanding opportunities to create, use and share digital and multimodal texts based on different perspectives and motives. Among the prerequisites for participating actively in a democratic society is adopting an analytical and reflective approach towards texts – that is, developing critical digital literacy. LÄS MER

 3. 3. Visual Storytelling Interacting in School : Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Författare :Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Eva Reimers; Mikael Jern; Monika Vinterek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER

 4. 4. Ventilation and window opening in schools, Experiments and Analysis

  Författare :Birgitta Nordquist; Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heat exchanger efficiency; duct design; balancing; disturbance; tracer gas measurements; analytical model; window opening; single-sided ventilation; ventilation; schools; sensitivity analysis; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to study the application of ventilation in schools buildings. A number of studies of the application of different forms of ventilation are presented. The main part of the thesis focuses on window opening in a classroom. Analytical models for calculation of the air change caused by window airing are proposed. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnets estetiska dimensioner - i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar

  Författare :Katharina Dahlbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Subject Swedish; music; aesthetic; literacy; curriculum; action research; multimodality; participation; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores aesthetic dimensions in the school subject Swedish in classroom, curricula and teachers’ perceptions. In focus is the question about young pupils’ (7 – 9 years old) possibilities to use different modalities in order to express themselves, communicate and learn. LÄS MER