Sökning: "idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet idealtyper.

 1. 1. Entering Modernity: The Marginalisation of the Poor in the Developing Countries. An Account of Theoretical Perspectives from the 1940's to the 1980's

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Adriana Copes; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dynamic interplay; Zweckrationalität; Wertrationalität; modernity; marginalisation; development; marginality; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the present doctoral dissertation an attempt is made to qualify the theorertical assumptions about the marginal characret of the popular sectors of the developing countries. According to these theories, individuals belonging to the populart sectors cannot become fully members of their societies because they lack the attitudinal prerequisites. LÄS MER

 2. 2. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER

 3. 3. En resa till naturen på reklamens villkor

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Åsa Thelander; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative research; photography; tourist; media reception; nature; advertising; image; representation; empirical analysis; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : It is commonly believed that we live in a culture that is increasingly permeated by visual images. One category of images that we encounter everyday in different media, and that constitutes a large and growing part of media content, is advertisements. LÄS MER

 4. 4. Building Sustainability Studies on incentives in construction and management of real estate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lovisa Högberg; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management; sustainability; sustainable buildings; sustainable renovation; sustainable construction; sustainable management; housing; sustainable building certification; energy efficiency; incentives;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen sammanfattar arbetet från flera studier med koppling till hållbarhet inom bygg och förvaltning av fastigheter. Begreppet hållbarhet omfattar här tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och fokus ligger på de aktörer som har mest möjlighet att påverka fastigheterna, nämligen fastighetsägare och projektutvecklare. LÄS MER

 5. 5. Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Petter Ahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Affärsstrategi; Konkurrenskraft; Bostadsmarknaden; Seniorboende; Service Management; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. LÄS MER