Sökning: "idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet idealtyper.

 1. 1. Barnbiblioteket tar form : En idéanalytisk studie av perioden 1945–2018

  Författare :Catarina Eriksson; Jenny Johannisson; Roger Blomgren; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barnbibliotek; idéanalys; idealtyper; institution; institutionell förändring; idéer; kulturpolitik; barnbibliotekarier; biblioteksanvändare; bibliotekarieanvändare; barnbibliotekarier; biblioteksanvändare; bibliotekarieanvändare; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att skapa kunskap om vilka idéer som har format barnbiblioteket i Sverige under efterkrigstiden, samt hur idéerna har varierat över tid, i spänning och samspel mellan politik och profession.Forskningsfrågorna är: Vilka idéer om barnbiblioteket kommer till uttryck i riksdagstryck, utredningsbetänkanden publicerade som SOU samt bibliotekpress, och hur förhåller sig idéerna till varandra?Hur har idéerna som tagit sig uttryck i nämnda empiriska material varierat över tid?Hur ska idéerna, relationerna dem emellan samt deras variation över tid förstås? Studien görs ur ett historiskt institutionellt perspektiv, med fokus på hur institutioner förändras över tid. LÄS MER

 2. 2. Max Weber och idealtypernas nödvändighet

  Författare :Erik Jansson Boström; Sharon Rider; Niklas Forsberg; Ola Agevall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Weber; Ideal Types; Understanding; Meaning; Interpretation; Objectivity; Subjectivity; Philosophy of Science; Epistemology; Social Science; Wittgenstein; Language Games; Instrumentalism; Values; Neokantianism; Weber; Idealtyper; Förståelse; Mening; Tolkning; Objektivitet; Subjektivitet; Filosofi; Vetenskapsteori; Kunskapsteori; Samhällsvetenskap; Wittgenstein; språkspel; Instrumentalism; Värderingar; Nykantianism; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis has two aims: first, to investigate Max Weber’s account of “objective validity” in the cultural sciences; second, to elaborate a more concrete version of this position using Ludwig Wittgenstein’s later remarks on language.Chapter 1 introduces Weber’s idea of objective validity and proposes that in order to understand Weber’s idea of ideal types, we need to re-evaluate Weber’s understanding of the term Bedeutung in “The ‘Objectivity’ of knowledge in Social Science and Social Policy”. LÄS MER

 3. 3. A European Declaration of Fascism? : En analys av Anders Behring Breiviks manifest 2083

  Författare :Henrik Kjölstad; Niklas Bolin; Sara Nyhlén; Erik Lundberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; fascism; extremnationalism; Breivik; politisk extremism; politiskt våld;

  Sammanfattning : The terror attacks in Oslo, July 22, 2011, executed by Anders Behring Breivik, showed the deadliest outbreak of political violence in Norway since World War II. After the subsequent apprehension of Breivik, discussions about his ideological positioning soon emerged. LÄS MER

 4. 4. Entering Modernity: The Marginalisation of the Poor in the Developing Countries : An Account of Theoretical Perspectives from the 1940's to the 1980's

  Författare :Adriana Copes; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dynamic interplay; Zweckrationalität; Wertrationalität; modernity; marginalisation; development; marginality; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the present doctoral dissertation an attempt is made to qualify the theorertical assumptions about the marginal characret of the popular sectors of the developing countries. According to these theories, individuals belonging to the populart sectors cannot become fully members of their societies because they lack the attitudinal prerequisites. LÄS MER

 5. 5. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER