Sökning: "Early modern history"

Visar resultat 1 - 5 av 257 avhandlingar innehållade orden Early modern history.

 1. 1. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Ingvar Sjöblom; Stockholms universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; military history; naval history; early modern history; naval officer; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 2. 2. Postgång på växlande villkor : : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Magnus Linnarsson; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Postal service; postal system; post office; mail; transaction costs; political transaction costs; early modern history; communication history; organizational history; organizations; Swedish history; administrative history.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. LÄS MER

 3. 3. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Christopher Collstedt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; History; Humanities; Genusvetenskap; Gender studies; virtue; violence; Sweden; religion; nobility; New Cultural History; military; masculinity; jurisprudence; judicial discourse; honour; ethics; early modern; crimes of duelling; culture; Historia; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : This dissertation examines duelling crimes in Sweden during the first half of the 18th century. During this period such crimes could involve verbal insults concerning honour as well as duelling, resulting in death. LÄS MER

 4. 4. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Malin Lennartsson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Historia; Nya tiden; Stormaktstiden; Sverige; Vasatiden; Juridik; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Geografi; Götaland; Småland; Genushistoria; Church Ordinance.; hundred courts; cathedral chapter; judicial revolution; men; women; sexuality; divorce; marriage; love; Early Modern Sweden; New Cultural History; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka uppfattningar fanns under tidigmodern tid i Sverige om relationen mellan man och kvinna? Ansåg man att kärlek och parternas fria val var viktigt när människor skulle gifta sig? Vad hände då äktenskapen inte fungerade? Förekom skilsmässor? Varför var sexualiteten kontrollerad och hur påverkade det kvinnor och män? Vilken effekt hade förändringar i lagstiftningen i dessa frågor? Källmaterialet kommer från Växjö domkapitel och från några häradsrätter inom stiftet. Undersökningen omfattar åren 1650-1655 och 1692-1694. LÄS MER

 5. 5. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Martin Wiklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; liberalism; ecologism; feminism; socialism; cultural radicalism; enlightenment; romanticism; the Moderates; the Green Party; Environmental Party; the Alternative movement; the New Women s movement; the New Left; the Social Democrats; Charles Taylor; Jürgen Habermas; Jörn Rüsen; hermeneutics; discourse ethics; communicative rationality; validity claims; historical orientation; historical consciousness; modernism; landscape of modernity; narrative analysis; narratives of modernity; criticism of modernity; the People s home; modern Sweden; the welfare state; History; Historia; Theory of history; Historieteori; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : The aim of the study is to make visible a field of conflicting narratives of modern Sweden expressed by different political groups and to contribute to the working through of the conflict of interpretation. Four political challenges to the established success story of Sweden's development from a poor society to modern welfare state, are analysed: the Left in the 1960s, the new Women's movement in the 1970s, the Alternative movement and the Environmental Party in the late 1970s and early 1980s and, finally, the liberal challenge of the Moderates in the 1980s. LÄS MER