Sökning: "elevers förståelse av instruktioner"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden elevers förståelse av instruktioner.

 1. 1. Lärarens väg genom klassrummet : Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet

  Författare :Marie Tanner; Christina Olin-Scheller; Anders Arnqvist; Fritjof Sahlström; Liisa Tainio; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning; literacy; teaching; desk interaction; middle years; Conversation Analysis; New Literacy Studies; epistemic topicalizations; semiotic fields; lärande; skriftspråkande; undervisning; bänkinteraktion; mellanstadiet; samtalsanalys; New Literacy Studies; epistemiska topikaliseringar; semiotiska fält; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This dissertation takes an interest in learning and literacy in everyday interaction in the middle year classroom. It is based on a view of learning as emically construed in social interaction. LÄS MER

 2. 2. Students’ participation in the realization of school science activities

  Författare :Mattias Lundin; Mats Lindahl; Kerstin Bergqvist; Jan Schoultz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; School science; NOS; NOSS; Nature of science; Nature of school science; Naturvetenskapernas didaktik; NO-undervising; NOS; NOSS; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : I denna avhandling visar jag hur elever och lärare genomför NO-verksamhet i grundskolan. Avhandlingen illustrerar hur elevers frågor och uttryckta erfarenheter blir en del av ett etablerat ämnesinnehåll. LÄS MER

 3. 3. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 4. 4. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER