Sökning: "management of meaning"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade orden management of meaning.

 1. 1. Management of Sustainability in Construction Works

  Författare :Urban Persson; Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 2. 2. Stories of Achievements - Narrative Features of Organizational Performance

  Författare :Hervé Corvellec; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narrative; Organizational performance; Management of enterprises; Annual reports.; Public Libraries; Sport; Management literature; Management terminology; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Stories of achievements is a study concerning uses of the notion of organizational performance. It shows the variety of meanings given the notion in dictionaries, management literature, sports, and performance indicators; it also explores how such meanings are constructed and how they are attached to this notion in new contexts, such as in the activity reports of public libraries. LÄS MER

 3. 3. The Meaning of Environmental Management : An Interpretive Study of Managing Emergent or Evolutionary Environmental and Energy Strategy

  Författare :Thomas Parker; Internationella miljöinstitutet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Environmental Management Systems; Emergent strategy; Interpretive Research; Change; Complexity; Contingency; Energy Management; Management of meaning; Environmental Management Systems; Emergent strategy; Contingency; Change; Complexity; Energy Management; Management of meaning;

  Sammanfattning : Because of the vital roles of industry in sustainable development, it is essentialthat environmental management is effective in preventing pollution. To this end,environmental management systems have been implemented to a growing extent inindustry. Moreover, this Ph.D. LÄS MER

 4. 4. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat : En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Författare :Susanne Odar; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Åke Walldius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER

 5. 5. Making Mobile Meaning : expectations and experiences of mobile computing usefulness in construction site management practice

  Författare :Alexander Löfgren; Örjan Wikforss; Ola Henfridsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mobile computing; Construction site management practice; ICT development; Usefulness; User acceptance; Learning; Meaning; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : During the last decade, anticipated and realized benefits of mobile and wireless information and communication technology (ICT) for different business purposes have been widely explored and evaluated. Also, the significance of ‘user acceptance’ mechanisms through ‘perceived usefulness’ of ICT applications has gained broad recognition among business organizations in developing and adopting new ICT capabilities. LÄS MER