Sökning: "Mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 242 avhandlingar innehållade ordet Mångfald.

 1. 1. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Författare :Magnus Åberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 3. 3. Miljörörelsens mångfald

  Författare :Magnus Boström; Rolf Lidskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental organisation; Environmental movement; Social movement; Ecological modernization; Environmental politics; Environmental knowledge; Framing processes; Resource mobilization; Political opportunity structure; Collective identity; Niche.; Sociology; sociologi; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In the thesis, the conditions, possibilities, and limitations for Swedish environmental organisations to influence other actors — state agencies, political organisations, enterprises and the Swedish public — are analysed. The focus is on their practice in the nineties, implying a context in which different actors, to a greater extent, have accepted the significance of environmental issues, demand knowledge of and solutions to environmental problems, and with new conflicts continously arising. LÄS MER

 4. 4. Attribueringarnas mångfald : Johannes Stenrat och Hans Hesse : "den senmedeltida verkstadens produktion"

  Författare :Margareta Kempff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stenrat; Johannes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att göra sig gällande : Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Anna Olausson; Gun-Marie Frånberg; Katarina Norberg; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER