Sökning: "Komparativ rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Komparativ rätt.

 1. 1. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Annika Berg; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; EG-rätt; flexibilisering av arbetslivet; kvalitativ flexibilitet; perifer arbetskraft; bemanningsarbete; likabehandling; arbets- och anställningsvillkor; extern arbetskraft; icke-diskriminering; deltidsarbete; fördelning av ekonomisk risk; visstidsarbete; svensk rätt; arbetsrätt; tysk rätt; löneflexibilitet; engelsk rätt; kvantitativ flexibilitet; ILO-konventioner; kollektivavtal;

  Sammanfattning : Temporary agency work has come to the fore during recent years as the phenomenon in itself has become more frequent on many national labour markets. This thesis examines how, by means of labour law and collective bargaining, the balance between, on the one hand, the employers’ need for flexibility, and on the other hand, the work-force’s need for stability and continuity in the form of income and employment protection, has been struck. LÄS MER

 2. 2. De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Carl Lebeck; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constitutional law; supranational law; EU law; EEA law; fundamental rights; separation of powers; legality; ultra vires; national courts; constitutional judicial review; delegation of powers; international delegation; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyses the constitutional limitations on application of supranational law (in particular EU- and EEA-law) in German, Swedish, Danish and Norwegian law. The analysis focuses on how constitutional limitations in national law concerning application of supranational law are relevant regarding the allocation of powers between national and supranational authorities, separation/division of powers within national law, protection of fundamental rights and requirements of legality in national constitutional law. LÄS MER

 3. 3. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Andreas Inghammar; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 4. 4. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Mosa Sayed; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER

 5. 5. Fair Trading Law in Flux? : National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; Comparative law; Komparativ rätt; Competition law; Marknads- och konkurrensrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER