Sökning: "socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet socialrätt.

 1. 1. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Access to Cross-Border Healthcare for Older Persons in the European Union : The Interplay between EU Law and Swedish Law

  Författare :Martina Axmin; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare law; elder law; EU law; Cross-border healthcare; Swedish welfare law; Older persons; Social market economy; CASE - centre for ageing and supportive environments; Socialrätt; Äldrerätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with older persons on the move and their access to cross-border healthcare in the European Union. The number of persons crossing borders within the EU has increased exponentially in recent decades. Free movement has been at the core of the European integration project from its early days. LÄS MER

 3. 3. Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård

  Författare :Elisabeth Eneroth; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kritisk materiell giltighetsprövning; kritisk rättspositivism; principen om barnets bästa; likhets- och objektivitetsprinciperna; legalitetsprincipen; Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstförordningen 2001:937 ; Socialtjänstlagen 2001:453 ; hem för vård eller boende; rättssäkerhet; legitimitet; tillit; förklaringsmodell; socialrätt; social welfare law; förvaltningsrätt; administrative law;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation thesis with the title Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care. The thesis is the result of two research projects within the scope of my research studies at the Faculty of Law, University of Lund, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sociala utredningar om barn : En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

  Författare :Eva Friis; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Social problems and welfare; coercive measures; argumentation; compulsory care; case documents; rhetoric; social welfare legislation; social work; social investigations; Social law; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Socialrätt;

  Sammanfattning : This thesis is about the social services’ investigations into childrens need of protection and support. The principal purpose is, from a critical perspective, to analyse and discuss how the legally-accorded procedural directives for the execution of an investigation, and therein the integrated support and counselling work, are adapted in the social services’ actual investigation work in relation to the parents. LÄS MER

 5. 5. Missbrukare i rättsstaten : en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare

  Författare :Ewa Gustafsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; Offentlig rätt; Socialrätt; Social law;

  Sammanfattning : The Care of Abusers (Special Provisions) Act (1988:870) - LVM - gives society the right, and the obligation, to deprive an individual of his liberty on grounds of ongoing abuse of alcohol, narcotics or volatile solvents. In addition, legislation gives the authorities the right to make body search and superficial personal search, to control mail and other deliveries, and the right to further restrict the freedom during periods of involuntary care. LÄS MER