Sökning: "ultra vires"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden ultra vires.

 1. 1. De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie

  Författare :Carl Lebeck; Pål Wrange; Helle Krunke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constitutional law; supranational law; EU law; EEA law; fundamental rights; separation of powers; legality; ultra vires; national courts; constitutional judicial review; delegation of powers; international delegation; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyses the constitutional limitations on application of supranational law (in particular EU- and EEA-law) in German, Swedish, Danish and Norwegian law. The analysis focuses on how constitutional limitations in national law concerning application of supranational law are relevant regarding the allocation of powers between national and supranational authorities, separation/division of powers within national law, protection of fundamental rights and requirements of legality in national constitutional law. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Författare :Vilhelm Persson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; administrative authorities; cross-border co-operation; international agreements; public international law; folkrätt; förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig rätt; Constitutional law; Konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. LÄS MER