Sökning: "Antonina Bakardjieva Engelbrekt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Antonina Bakardjieva Engelbrekt.

  1. 1. Fair Trading Law in Flux? : National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; Comparative law; Komparativ rätt; Competition law; Marknads- och konkurrensrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER