Sökning: "Kollektivt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Kollektivt lärande.

 1. 1. Kollektivt lärande : lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen = [Collective learning] : [learning within workgroups at daycare and leisure centres for children]

  Författare :Jon Ohlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Daghem; Fritidshem; Omsorgspersonal;

  Sammanfattning : This thesis deals with the relationship between individual and collective learning. The empirical study concerns Swedish community child care centres as a specific working life area. The aim of this study is to discover anddescribe general theoretical aspects of work group learning. The research design is a qualitative study. LÄS MER

 2. 2. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER

 3. 3. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 5. 5. Idén om medarbetarskap : en studie av en idés resa in i och genom två organisationer

  Författare :Karin Kilhammar; Eva Ellström; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER