Sökning: "interaktivt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden interaktivt lärande.

 1. 1. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas lärande på nätet Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Berit Östlund; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer-mediated distance education; Adult learners; Collaborative learning; obstacles and opportunities; Transactional distance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is a part of a project, “Interactive Learning in Distance Education”, funded by The Swedish Research Council. The overall purpose was, from adult distance learners’ perspective, to describe, analyse and understand factors influencing studies and interactive learning in asynchronous computer-mediated learning environments. LÄS MER

 3. 3. Aktörer i risklandskapet : Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Nicklas Guldåker; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre delar, två skrivna och en internetbaserad metod. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefer som utvecklar om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; LAW JURISPRUDENCE Procedural law Administrative procedure; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER

 5. 5. Malmens manliga mysterium En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eira Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER