Sökning: "Applied Pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade orden Applied Pedagogy.

 1. 1. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Olle Zandén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; assessment; criteria; music education; didactics; pedagogy; dialogical theory; upper secondary school; class room ensemble; rock and pop ensemble; teacher professionalisation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse music teachers’ collegiate discourses on ensemble playing with regard to dialogically expressed criteria and conceptions of quality, and to relate these criteria and conceptions to the national governing documents for upper secondary ensemble education. The study has two theoretical perspectives, that is, a didactical perspective and a dialogical perspective. LÄS MER

 2. 2. Instructional technologies in science education : Students’ scientific reasoning in collaborative classroom activities

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Göran Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Instructional technologies; animations; design-based research; interaction analysis; science education;

  Sammanfattning : This study originates from an interest in how students interpret scientific concepts demonstrated with animated instructional technologies. Currently, science education makes use of diverse kinds of instructional methods. For the advancement of instruction, new technologies have continuously been employed. LÄS MER

 3. 3. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Royal College of Music in Stockholm

  Författare :Mats Uddholm; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikpedagogik; Music Education; semiotic thinking; power of definition; music education theory; music-pedagogical competence; Vygotsky; internalization; intranalization; språklig tänkande; definitionsmakt; musikpedagogisk teori; musikpedagogisk kompetens; Vygotskij; internalisering; intranalisering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his research on the dual function of language Vygotsky makes a distinction between the usage of concepts and conceptualization. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier Cognitive development and the mysteries of pretend play

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mikael Jensen; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kognition; låtsaslek; lärande; Humaniora med inriktning mot lärarprofessionen; pretense; play signals; play objects; play acts; intentionality; representations; social cognition;

  Sammanfattning : What kind of cognitive capacity must a human child develop to be able to join pretend play? This is the main question of the dissertation. To get a fair answer a great part of the background discusses what pretend play and human cognition is. Homo sapiens sapiens seems to be the only now living animal that is capable of pretense. LÄS MER

 5. 5. Lärande och låtsaslek - ett kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Mikael Jensen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regulator; Imitation; Social aktivitet; Leksignal; Lekhandling; Transfer;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats är en tvärvetenskaplig undersökning kring lärandets relation till låtsaslek. Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är förmågan att låtsas något av en gåta. Därför är det särskilt intressant att undersöka hur barnet kan nå denna förmåga. LÄS MER