Sökning: "Juvas Marianne Liljas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Juvas Marianne Liljas.

  1. 1. "Vad månde blifva af dessa barnen?" : En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner

    Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

    Författare :Juvas Marianne Liljas; Kungl. Musikhögskolan.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik; Vocal pedagogy; history of vocal pedagogy; hermeneutics; teaching children singing; musical upbringing; Music Education; Musikpedagogik;

    Sammanfattning : David Björling formade under 1900-talets första decennier en barnsångskola med sina söner. Sångundervisningen inleddes vid en sensationellt låg ålder. David Björlings barnsångsutbildning var omstridd och hans metoder ifrågasatta. LÄS MER