Sökning: "real estate"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade orden real estate.

 1. 1. Real options in real estate

  Författare :Åke Gunnelin; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; real options; property; real estate; realestate economics; appraisal; landvaluation; income property; overbuilding.; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : This is a doctoral dissertation presented to the FacultyBoard of the Royal Institute of Technology. The dissertationconsists of three self-contained essays on real option pricing.Essay I, written in Swedish, was presented at seminar andaccepted as fulfilling the requirement for a Licentiate Degreein Engineering thesis in 1995. LÄS MER

 2. 2. Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary

  Författare :Ola Jingryd; Ulf Jensen; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. LÄS MER

 3. 3. Institutional Real Investments : Real Estate in a Multi-Asset Portfolio

  Författare :Jon Lekander; Åke Gunnelin; Tony Key; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real Estate Investment; Asset Allocation; Alternative Assets; Multi-Asset Portfolio; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze real estate investments from the vantage point of an institutional multi asset investor perspective, both in terms of the potential benefits real estate can bring as well as the challenges it can pose. The thesis consists of six papers and approaches the research question from three distinct perspectives. LÄS MER

 4. 4. Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

  Författare :Elisabeth Ahlinder; Richard Hager; Göran Millqvist; Kåre Lilleholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate; real property; land code; pledge; form requirements; leasing; security; property bonds; securitisation; mezzanine-loan; ring fence; triple net; fast egendom; fastighet; jordabalken; panträtt; formkrav; hyra; säkerhet; fastighetsleasing; fastighetsobligationer; värdepapperisering; fastighetsbolag; mezzanine-lån; negativklausuler; ring fence; triple net; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques. LÄS MER

 5. 5. Improving strategic decisions for real estate investors : Perspectives on allocation and management

  Författare :Sigrid Katzler; Svante Mandell; Inga-Lill Söderberg; Elias Oikarinen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public real estate; private real estate; MPT; time-varying correlation; liquidity; mixed-asset portfolio; real estate portfolio; diversification; outsourcing; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : Real estate is an attractive asset class in the mixed-asset portfolio due to favorable risk return characteristics and low correlations with other asset classes like stock and bonds. Unlike financial assets, real estate is a physical asset where large lot sizes/indivisibility, heterogeneity, low liquidity and high transaction costs make applying financial models like modern portfolio theory (MPT) challenging. LÄS MER