Sökning: "systemtänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet systemtänkande.

 1. 1. The Story of Phosphorus : Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  Författare :Dana Cordell; Stuart White; Jan-Olof Drangert; Julie Wilk; Johan Rockström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. LÄS MER

 2. 2. Förkonstruerade byggnader : systemtänkande för en effektivare byggprocess

  Författare :Patrik Svanerudh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Förkonstruerade byggnader som begrepp syftar till att byggnaden är projekterad innan någon köpare är känd. Detta innebär att tekniska lösningar med tillhörande produktionsmetoder är utvecklade innan avtal sluts. Denna metodik tillämpas inom "Metal Building Systems Industry", eller "Pre-engineered Buildings Industry", i USA. LÄS MER

 3. 3. Beyond Waste Management : Challenges to Sustainable Global Physical Resource Management

  Författare :Jagdeep Singh; Björn Frostell; Olga Kordas; Anju Singh; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainable global physical resource management; global waste management; systems thinking; life cycle thinking; planning framework; global environmental justice; circular economy; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Current physical resource management (PRM) was investigated in a global perspective in this thesis, to gain a deeper understanding of its implications in a sustainability perspective. In particular, the main challenges to the current PRM system and the kinds of systemic changes needed for sustainable PRM were examined. LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket : Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetskultur i Östersjöfart : En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER