Sökning: "Work sciences and ergonomics"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade orden Work sciences and ergonomics.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Författare :Hasse Nordlöf; Ragnar Westerling; Birgitta Wiitavaara; Katarina Wijk; Ann-Beth Antonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority. LÄS MER

 2. 2. Change agents and use of visual management tools in care process redesign : Implications on working conditions for operative managers and healthcare professionals

  Författare :Anna Williamsson; Lotta Dellve; Anette Karltun; Andrea Eriksson; Kjellström Sofia; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Swedish healthcare has been subject to change efforts to increase efficiency in care processes. In the 2000-2010’s lean production has influenced healthcare with change approaches such as visual management tools to increase patient flows and efficiency. LÄS MER

 3. 3. Co-Creators of Scope of Action : An exploration of the dynamic relationship between people, IT, and work in a nursing context

  Författare :Veronica Köhler; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi; Computer science; Datavetenskap; Economics; Nationalekonomi; Datateknik; Computer engineering; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Information Technology (IT) is today widespread in our work places, in our spare time and in our society overall. Implementations of IT in organizations come with high expectations on effectiveness, revenue, smoother work processes and so on. LÄS MER

 4. 4. Attraktivitetens dynamik : studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Jan Forslin; Bodil Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; Labour market research; Arbetsmarknadsforskning; Attraktivt arbete; behov; arbetstillfredsställelse; dynamik; arbetsmiljö; träindustri; timmerhustillverkning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER

 5. 5. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Författare :Lisa Ringblom; Lena Abrahamsson; Ylva Fältholm; Kristina Johansson; Annika Vänje; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER