Sökning: "systemperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet systemperspektiv.

 1. 1. Anaerobic digestion of horse manure : renewable energy and plant nutrients in a systems perspective

  Författare :Åsa Hadin; Ola Eriksson; Karl Hillman; Nils Ryrholm; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Horse manure; horse keeping; anaerobic digestion; nutrient recycling; systems perspective; bedding; methane potential; feedstock; biogas; biofertilizer; Hästgödsel; hästhållning; rötning; näringsåterföring; systemperspektiv; strömaterial; metanpotential; biogassubstrat; biogas; biogödsel;

  Sammanfattning : In horse keeping horse manure is produced, which can be utilized as a fertilizer or considered a waste. Horse manure constitutes a resource in terms of both plant nutrients and energy. In addition energy policies and objectives aim at replacing fossil fuels with renewable energy sources. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetskultur i Östersjöfart : En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER

 3. 3. Forskarstött förändringsarbete i själva verket – Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Författare :Anette Karltun; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Industrial ergonomics Department of Management and Engineering Linköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket : Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. Styrning av organisationer : ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag

  Författare :Carin Holmquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inter-organizational relations; control relations; state enterprise; actors perspective; complexity; uncertainty; game of power; Företag; Statlig verksamhet; Företagsledning; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This is a study of inter-organizational relations, especially of control relations, applied to Swedish state enterprise.The growing interdependence between different parts of society as well as the dynamic environment of organizations bring forward a need for new patterns of interaction. LÄS MER