Sökning: "problem lösning"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade orden problem lösning.

 1. 1. Lösa problem : om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Författare :Johan Sidenvall; Johan Lithner; Carina Granberg; Björn Palmberg; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER

 2. 2. The Problem with Errors : Solution Search in Platform Development

  Författare :Ramsin Yakob; Fredrik Tell; Lars Lindkvist; Carliss Baldwin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Platform; Problem-solving; Decomposability; Solution search; Problem; Error; Plattform; Problemlösning; Nedbrytbarhet; Lösningssökande; Problem; Fel; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with problem-solving in platform development. A problem isconceived of as an obstacle that needs to be overcome in order to reach a desired outcome,whereas a solution is denoted by the set of activities required to reach such an outcome. LÄS MER

 3. 3. Tekniken som problem och lösning : föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : With the advent of environmental issues in the public debate, historians world-wide have shown an increased interest in studying environmental issues. In this field of study, phenomena such as industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more complex features of the technology-environment relationship. LÄS MER

 4. 4. En lösning som söker problem : Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner

  Författare :Elin Wihlborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; usage of Information and Communication Technologies ICT ; ICT-policy; local policy-processes; time-geography; Pocket of Local Order; local enthusiasts; policy network; local agenda; public buildings for ICT -activities; Informationsteknik; Lokalförvaltning; Datorer och databehandling; Kommunal förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Information and communication technology (ICT) is regarded as an increasingly important factor of change. Geographically peripheral areas are said to gain most by using ICT, since it could make people feel that they are closer to the centre of society. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER