Sökning: "metaphysics"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet metaphysics.

 1. 1. Theory and Reality : Metaphysics as Second Science

  Författare :Staffan Angere; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; necessitation; semantics; categories; Theory; metaphysics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Theory and Reality" handlar om vilka slutsatser vi kan dra om världen från de vetenskapliga teorier vi har. I allmänhet är dessa svåra att tolka bokstavligt, och de används ofta just som redskap, snarare än som beskrivningar av verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  Detta är en avhandling från Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Johan Brännmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; Henry Sidgwick; G. E. Moore; wide reflective equilibrium; metaphysics of the person; Ethics; value; moral realism; social constructivism; philosophy of action; theories of motivation; the dualism of practical reason; the highest good; happiness; virtue; the categorical imperative; maxims; moral principles; Immanuel Kant; moral judgment; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Författaren utarbetar och försvarar en version av kantiansk etik som utgår från Kants tanke att det enda som har absolut värde är den goda viljan och att det högsta goda för människor därmed består i dygd samt lycka i proportion till dygd. Avhandlingen består av två huvudsakliga delar, dels en allmän genomgång av vad det innebär att vara en person, dvs en varelse som inte bara handlar utifrån impulser utan också har förmågan att resonera i termer av skäl för och emot olika sätt att handla, dels en undersökning (mot bakgrund av resultaten i den föregående delen) av de två beståndsdelarna i det högsta goda. LÄS MER

 3. 3. A metaphysics for theology : a study of some problems in the later philosophy of Alfred North Whitehead and its application to issues in contemporary theology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sten M. Philipson; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kunskapens yttersta kant : Gud och det givna i K.E.Løgstrups Metafysik

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag

  Författare :Esbjörn Särdquist; Karlstads universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; God; theology; metaphysics; sensation; order of analogy; time; being; annihilation; the given; theory of knowledge; hermeneutics; philosophy of religion; phenomenology; postmodernism; creation; foundationalism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation makes an interpretation of The Metaphysics, four books written by the Danish theologian and philosopher K.E. Løgstrup at the end of his life. In a systematic way the dissertation describes a coherent vision of Løgstrups main theories in the books taken together as a whole. LÄS MER

 5. 5. Vid vetandets gräns om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Kjell Jonsson; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Limits of Science; Science and Belief; Scientific World View; Positivism; Materialism; Idealism; Metaphysics; 19th-20th Century Sweden; History of Science; History of Ideas;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is to describe the opinions about the limits of natural science in their social and cultural context There exist two antagonistic positions to this matter restrictionism and expansionism. Restrictionism assumes that the natural sciences have no influence on metaphysics. LÄS MER