Sökning: "moral judgment"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden moral judgment.

 1. 1. Communities of Judgment Towards a Teleosemantic Theory of Moral Thought and Discourse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy

  Författare :Karl Bergman; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ruth Millikan; teleosemantics; biosemantics; content; descriptive content; meta-semantics; meta-ethics; cognitivism; non-cognitivism; moral objectivity; moral relativism; moral disagreement; moral psychology; evolution of morality; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis offers a teleosemantic account of moral discourse and judgment. It develops a number of views about the function and content of moral judgments and the nature of moral discourse based on Ruth Millikan’s theory of intentional content and the functions of intentional attitudes. LÄS MER

 2. 2. Vilken mening!? En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Schumann; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOC; adolescence; Antonovsky; Sweden; Ericson; Marcia; U-MICS; ego development; identity; identity development; identity process; meaning-making; existential; school identity; Gibbs; moral; moral development; moral judgment; SRM-SF; religion; religious; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore the role of religion in the development of a meaning system among Swedish adolescents by examining the interactions of their: sense of coherence (SOC), identity process (U-MICS), moral development (SRM-SF), and views on existential and religious questions.The study used a Mixed Methods Design, with a Sequential Explanatory Strategy consisting of quantitative and qualitative parts. LÄS MER

 3. 3. Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jens Agerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral concerns; morality; moral judgment; Construal Level Theory; temporal distance; moral reasoning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka om det tidsmässiga avståndet till olika handlingar och situationer påverkar människors moralbedömningar och etiska beslutsfattanden. Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) postulerar att temporalt avlägsna händelser representeras på en mer abstrakt nivå än temporalt nära händelser. LÄS MER

 4. 4. Psychological consequences of moral labelling in the built environment

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Andreas Haga; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eco-label effect; performance; perception; judgment; moral labels; social judgement; lamp; label; miljöetiketteringseffekt; prestation; perception; bedömning; moraliska etiketter; sociala bedömningar; lampor; etikett;

  Sammanfattning : Climate change is strongly linked to human behavior and technologies, and many of the barriers to sustainable behavior are rather psychological than technological. More sustainable technologies and food products have been introduced to combat climate change, most often labeled with morally loaded labels such as “organic” or “environmentally friendly”. LÄS MER

 5. 5. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  Detta är en avhandling från Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Johan Brännmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; Henry Sidgwick; G. E. Moore; wide reflective equilibrium; metaphysics of the person; Ethics; value; moral realism; social constructivism; philosophy of action; theories of motivation; the dualism of practical reason; the highest good; happiness; virtue; the categorical imperative; maxims; moral principles; Immanuel Kant; moral judgment; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Författaren utarbetar och försvarar en version av kantiansk etik som utgår från Kants tanke att det enda som har absolut värde är den goda viljan och att det högsta goda för människor därmed består i dygd samt lycka i proportion till dygd. Avhandlingen består av två huvudsakliga delar, dels en allmän genomgång av vad det innebär att vara en person, dvs en varelse som inte bara handlar utifrån impulser utan också har förmågan att resonera i termer av skäl för och emot olika sätt att handla, dels en undersökning (mot bakgrund av resultaten i den föregående delen) av de två beståndsdelarna i det högsta goda. LÄS MER